Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ

CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-BYT ngày 29 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT, các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế sẽ không còn phân theo hạng chức danh (hạng I, II, III, IV), các viên chức y tế chỉ cần học 1 lần trong quá trình thăng hạng sau này.

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Viên chức y tế và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức chung về chính trị, quản lý nhà nước, kĩ năng làm việc; nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên:

1) Có kiến thức chung về chính trị, quản lý nhà nước áp dụng trong lĩnh vực quản lý y tế, quản lí bệnh viện, khám chữa bệnh cho người dân;

2) Áp dụng được các kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản, cần thiết cho vị trí việc làm bác sĩ;

3) Thể hiện liên tục hoàn thiện phẩm chất đạo đức của người bác sĩ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của vị trí việc làm bác sĩ.

III. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

1. Khối lượng kiến thức

Chương trình gồm có các chuyên đề, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa, được cấu trúc thành 2 phần:

– Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 4 chuyên đề dạy-học.

– Phần II: Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, gồm 11 chuyên đề dạy-học; kiểm tra, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

2. Thời gian bồi dưỡng: tổng số 200 tiết học. Trong đó:

+ Lý thuyết: 80 tiết

+ Thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa: 116 tiết

+ Kiểm tra: 4 tiết

IV. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Pháp luật về hành nghề y dược ở Việt Nam

1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.1.1 Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.1.2 Những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.2. Sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

1.3. Những định hướng cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

2. Pháp luật hành nghề y dược Việt Nam

2.1. Khái niệm, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của pháp luật hành nghề y dược

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phạm vi điều chỉnh

2.1.3. Đối tượng áp dụng

2.2. Vai trò và đặc điểm của pháp luật hành nghề y dược

2.2.1. Vai trò

2.2.2. Đặc điểm

2.3. Nội dung cơ bản của pháp luật hành nghề y dược

2.3.1. Nguyên tắc quản lý hành nghề y dược

2.3.2. Chính sách của nhà nước về hành nghề y dược

2.3.3. Chủ thể, khách thể quản lý nhà nước về hành nghề y dược

2.3.4. Nội dung quản lý nhà nước về hành nghề y dược

Chuyên đề 2: Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

1. Khái quát về đặc điểm và tình hình công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

2. Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

2.1. Quan điểm

2.2. Mục tiêu

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3. Những nội dung chủ yếu trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

3.1. Chính sách bảo hiểm y tế

3.2. Chính sách đối với các nhóm yếu thế trong xã hội

3.3. Chính sách xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

3.4. Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

3.5. Chính sách về y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

3.6. Chính sách y tế dự phòng và dinh dưỡng

3.7. Chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số – kế hoạch hóa gia đình

4. Những thành tựu, hạn chế và bài học trong quá trình thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

4.1. Thành tựu

4.2. Những tồn tại, hạn chế

4.3. Những bài học kinh nghiệm

Chuyên đề 3: Chính phủ điện tử, Chính phủ số và Hệ thống thông tin y tế

1. Những vấn đề chung về Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1.1. Khái niệm Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1.2. Mục tiêu và lợi ích của Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1.3. Chính phủ điện tử và Chính phủ số ở Việt Nam

2. Dịch vụ công trực tuyến

2.1. Những vấn đề chung về dịch vụ công trực tuyến

2.2. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực y tế.

3. Hệ thống thông tin y tế

3.1. Mục tiêu và lợi ích của hệ thống thông tin y tế

3.2. Thực trạng hệ thống thông tin y tế

3.3. Hoàn thiện và sử dụng hệ thống thông tin y tế

Chuyên đề 4: Một số kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp Bác sĩ

1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

1.1. Đặc điểm, vai trò thu thập và xử lý thông tin

1.2. Kỹ năng thu thập thông tin

1.3. Kỹ năng xử lý thông tin

1.4. Thu thập và xử lý thông tin trong môi trường số

2. Kỹ năng tạo động lực làm việc

2.1. Động lực và tạo động lực làm việc cho bác sĩ

a) Động lực và tạo động lực

b) Đặc điểm nghề nghiệp và vai trò của việc tạo động lực làm việc cho bác sĩ

2.2. Một số lý thuyết cơ bản về tạo động lực làm việc

a) Thuyết về nhu cầu của A.Maslow

b) Thuyết hai yếu tố của F. Herzberg

c) Thuyết xác lập mục tiêu của Edwin A. Locke

2.3. Phương pháp và công cụ tạo động lực cho bác sĩ

a) Nhận diện nhu cầu và động lực làm việc của bác sĩ

b) Phương pháp và công cụ tạo động lực cho bác sĩ

c) Một số trở ngại đối với việc có động lực và tạo động lực đối với bác sĩ

3. Kỹ năng quản lý thời gian

3.1. Sự cần thiết phải quản lý thời gian

3.2. Nguyên nhân gây lãng phí thời gian

3.3. Các biện pháp sử dụng thời gian hiệu quả

3.4. Các công cụ quản lý thời gian hiệu quả

Chuyên đề 1: Quản lý chất lượng bệnh viện và An toàn cho người bệnh, bác sĩ

1. Quản lý chất lượng bệnh viện

1.1. Khái niệm về chất lượng

1.1.1. Những quan điểm sai lầm về chất lượng

1.1.2. Chiều hướng và các đặc tính của chất lượng

1.2. Chất lượng bệnh viện (CLBV)

1.2.1. Khái niệm CLBV

1.2.2. Tiêu chí đánh giá CLBV

1.2.3. Lí do cải tiến CLBV

1.3. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện

1.3.1. Thiết lập hệ thống quản lý CLBV

1.3.2. Vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng quản lý CLBV

1.3.3. Vai trò và nhiệm vụ của Phòng (Tổ) Quản lý CLBV

1.3.4. Vai trò và nhiệm vụ của thành viên mạng lưới quản lý CLBV

1.3.5. Vai trò của bác sĩ trong quản lí CLBV

2. Bảo đảm an toàn cho người bệnh và bác sĩ

2.1. An toàn cho người bệnh

2.1.1. Các khái niệm về sự cố y khoa, an toàn người bệnh

2.1.2. Một số giải pháp bảo đảm an toàn người bệnh

2.1.2.1. Xác định chính xác người bệnh

2.1.2.2. Bảo đảm an toàn trong phẫu thuật, thủ thuật

2.1.2.3. Bảo đảm an toàn trong sử dụng thuốc

2.1.2.4. Bảo đảm an toàn trong sử dụng trang thiết bị

2.1.2.5. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

2.1.2.6. Phòng ngừa người bệnh bị ngã

2.1.2.7. Phòng ngừa sai sót do truyền đạt thông tin trong khám chữa bệnh

2.2. An toàn cho bác sĩ

2.2.1. Sử dụng phương tiện bảo hộ

2.2.2. Hỗ trợ ứng phó với căng thẳng tâm lí

2.2.2. Phòng ngừa vấn đề bạo lực tại bệnh viện, cơ sở y tế

Chuyên đề 2: Quản lý trang thiết bị y tế tại khoa lâm sàng

1. Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT) tại các cơ sở y tế

1.1. Nắm chắc hiện trạng TTB YT

1.2. Đảm bảo nhập, xuất, lưu giữ, bảo quản theo đúng quy định

1.3. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, kiểm kê để xác định tình trạng TTBYT

1.4. Mọi cán bộ có trách nhiệm bảo vệ TTBYT.

2. Quy trình quản lý trang thiết bị y tế

2.1. Quản lý đầu tư TTBYT

2.2. Quản lý thực trạng TTBYT

2.3. Quản lý sử dụng TTBYT

2.4. Quản lý bảo dưỡng, sửa chữa TTBYT

3. Vai trò, trách nhiệm của bác sĩ trong quản lí, sử dụng, bảo dưỡng TTBYT

3.1. Vai trò, trách nhiệm trong quản lí, sử dụng, bảo dưỡng TTBYT

3.2. Phối hợp với các bên liên quan để quản lí, bảo dưỡng, sửa chữa TTBYT

Chuyên đề 3: Đào tạo và chỉ đạo tuyến

1. Vai trò của bác sĩ trong đào tạo liên tục

1.1. Tham gia đào tạo thực hành lâm sàng

1.2. Tham gia các hoạt động chỉ đạo tuyến

2. Đào tạo lâm sàng

2.1. Một số khái niệm

2.2. Đặc điểm của người học

2.3. Chuẩn đầu ra học tập

2.4. Phương pháp dạy-học lâm sàng

2.5. Đánh giá kết quả học tập

2.5.1. Phương pháp đánh giá

2.5.2. Công cụ đánh giá

3. Công tác chỉ đạo tuyến

3.1. Giới thiệu về chỉ đạo tuyến

3.1.1. Một số khái niệm

3.1.2. Mục đích, ý nghĩa

3.1.3. Một số căn cứ pháp lí

3.1.4. Hệ thống chỉ đạo tuyến

3.1.5. Qui chế, nhiệm vụ chỉ đạo tuyến

3.2. Một số kĩ năng cần thiết cho công tác chỉ đạo tuyến

3.2.1. Đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch đào tạo, chuyển giao kĩ thuật

3.2.2. Chuyển giao kĩ thuật

3.2.3. Đào tạo liên tục

Chuyên đề 4: Đại cương về Kinh tế y tế và Tài chính y tế

1. Đại cương về Kinh tế y tế

1.1. Khái niệm cơ bản về chi phí

1.2. Phương pháp phân loại chi phí y tế

1.3. Phương pháp tính toán chi phí y tế

2. Đại cương về Tài chính y tế

2.1. Khái niệm tài chính y tế

2.2. Các nguồn tài chính cho y tế

2.3. Một số mô hình tài chính y tế

Chuyên đề 5: Bao phủ sức khỏe toàn dân và Bảo hiểm y tế

1. Giới thiệu về bao phủ sức khỏe toàn dân

1.1. Khái niệm bao phủ sức khỏe toàn dân

1.2. Nguyên tắc bao phủ sức khỏe toàn dân

1.3. Những yêu cầu của bao phủ sức khỏe toàn dân

1.3.1. Hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu bao phủ sức khỏe toàn dân

1.3.2. Lựa chọn cơ chế tài chính y tế phù hợp

1.4. Khung phân tích bao phủ sức khỏe toàn dân

1.5. Các chính sách và chỉ số về bao phủ sức khỏe toàn dân

1.5.1. Các chính sách về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

1.5.2. Các chỉ số về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

1.5.3. Thảo luận về những khó khăn, thách thức và giải pháp cho bao phủ sức khỏe toàn dân tại Việt Nam

2. Bảo hiểm y tế

2.1. Khái niệm bảo hiểm và bảo hiểm y tế

2.2. Các nguyên lí căn bản của bảo hiểm y tế

2.3. Các loại hình bảo hiểm y tế

2.4. Các tính phí bảo hiểm y tế

2.5 Các phương thức thanh toán chi phí dịch vụ y tế

2.6. Bảo hiểm y tế toàn dân: các nguyên tắc cơ bản và những thách thức

Chuyên đề 6: Y học dựa vào bằng chứng

1. Giới thiệu về y học dựa vào bằng chứng

1.1. Khái niệm y học dựa vào bằng chứng (y học thực chứng)

1.2. Phân biệt bằng chứng với số liệu, thông tin

2. Một số bước ban đầu trong thực hành y học dựa vào bằng chứng

2.1. Đặt câu hỏi lâm sàng

2.2. Tìm kiếm, tổng hợp các bằng chứng

2.3. Đánh giá giá trị bằng chứng

2.4. Thảo luận về ứng dụng vào nghiên cứu và thực hành lâm sàng

Chuyên đề 7: Đạo đức trong thực hành lâm sàng

1. Khái quát về y đức

1.1. Khái niệm đạo đức

1.2. Đạo đức và pháp luật

1.3. Đạo đức nghề nghiệp, y đức

1.4. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ

2. Nguyên tắc và tiếp cận đạo đức cơ bản

2.1. Ba nguyên tắc đạo đức

2.1.1. Làm điều tốt/không làm điều có hại

2.1.2. Tôn trọng người bệnh

2.1.3. Công bằng

2.2. Ba cách tiếp cận đạo đức

2.2.1. Đạo đức vị mục đích

2.2.2. Đạo đức vị trách nhiệm

2.2.3. Đạo đức vị nhân quyền

3. Các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu, can thiệp lâm sàng

3.1. Cân nhắc đạo đức trước khi nghiên cứu, can thiệp lâm sàng

3.1.1. Lí do thực hiện

3.1.2. Cân nhắc lợi ích và nguy cơ, rủi ro

3.2. Cân nhắc đạo đức trong quá trình nghiên cứu, can thiệp lâm sàng

3.2.1. Đảm bảo tính tự nguyện của người bệnh trên cơ sở được thông tin đầy đủ

3.2.2. Đảm bảo tính riêng tư và bí mật thông tin của người bệnh

3.2.3. Đảm bảo tính công bằng (tiến trình thực hiện và phân bổ nguồn lực)

3.3. Cân nhắc đạo đức sau khi nghiên cứu, can thiệp lâm sàng

3.3.1. Thông báo kết quả và bảo mật thông tin

3.3.2. Một số vấn đề cần tránh

Chuyên đề 8: Văn hóa ứng xử trong thực hành lâm sàng

1. Giới thiệu về giao tiếp, ứng xử

1.1. Khái niệm về giao tiếp, ứng xử

1.2. Vai trò giao tiếp, ứng xử của bác sĩ với người bệnh, khách hàng

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp, ứng xử của bác sĩ

1.4. Nguyên tắc giao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc

1.4.1. Tôn trọng

1.4.2. Bình đẳng

1.4.3. Phù hợp hoàn cảnh

1.4.4. Tin cậy

1.4.5. Cộng tác

1.4.6. Thẩm mĩ hành vi

2. Một số kĩ năng giao tiếp, ứng xử của bác sĩ

2.1. Thể hiện ngôn ngữ cơ thể

2.1.1. Dáng vẻ bên ngoài

2.1.2. Thái độ, cử chỉ

2.1.3. Một số lưu ý

2.2. Lời nói

2.2.1. Chào, hỏi thăm, xưng hô, giới thiệu

2.2.2. Nội dung, cấu trúc

2.2.3. Cách hỏi, diễn đạt, giải thích

2.2.4. Một số lưu ý

3. Thảo luận về một số tình huống giao tiếp ứng xử cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3.1. Giao tiếp qua điện thoại với người bệnh

3.2. Giải thích, thuyết phục người bệnh

3.3. Cảm ơn và xin lỗi người bệnh

3.4. Động viên, an ủi người bệnh

Chuyên đề 9: Ứng dụng khoa học hành vi trong giáo dục và tư vấn sức khỏe cho người bệnh

1. Khái quát về khoa học hành vi ứng dụng vào giáo dục, tư vấn sức khỏe

1.1. Khái niệm về hành vi, hành vi sức khỏe, giáo dục sức khỏe, tư vấn sức khỏe

1.2. Các nhóm yếu tố quyết định hành vi sức khỏe

1.2.1 Các nhóm yếu tố quyết định hành vi sức khỏe

1.2.2. Các yếu tố làm tăng khả năng thực hiện, thay đổi hành vi

1.3. Vai trò của giáo dục sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho người bệnh

2. Khái quát về giáo dục sức khỏe cho người bệnh

2.1. Các hình thức giáo dục sức khỏe cho người bệnh

2.1.1. Các hình thức trực tiếp mặt đối mặt

2.1.2. Các hình thức gián tiếp qua phương tiện trung gian

2.2. Quá trình giáo dục sức khỏe cho người bệnh

2.2.1. Xác định nhu cầu giáo dục sức khỏe

2.2.2. Lựa chọn nội dung, phương pháp, tiến hành giáo dục sức khỏe

2.2.3. Đánh giá kết quả

2.2.4. Vận dụng kĩ năng giao tiếp, ứng xử, kĩ năng mềm khác vào giáo dục sức khỏe

3. Khái quát về tư vấn sức khỏe

2.1. Các nguyên tắc của tư vấn sức khỏe

2.2. Các hình thức tư vấn sức khỏe (trực tiếp, gián tiếp)

2.3. Tiến trình tư vấn sức khỏe

2.4. Vận dụng kĩ năng giao tiếp, ứng xử, kĩ năng mềm khác vào tư vấn sức khỏe

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *