Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng

CHƯƠNG TRÌNH
BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Y TẾ CÔNG CỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-BYT ngày 29 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Theo Thông tư 03/2022/TT-BYT, các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế sẽ không còn phân theo hạng chức danh (hạng I, II, III, IV), các viên chức y tế chỉ cần học 1 lần trong quá trình thăng hạng sau này.

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Viên chức y tế và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức chung về quản lý nhà nước, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ viên chức y tế công cộng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng, góp phần vào tăng cường chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên:

1) Phân tích được các kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước áp dụng trong lĩnh vực quản lý y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng;

2) Vận dụng được các kỹ năng cần thiết để tham gia lập kế hoạch, đề xuất giải pháp, thực hiện, theo dõi, đánh giá các hoạt động, chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng;

3) Cập nhật được kiến thức và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức trách nhiệm vụ của y tế công cộng viên theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao;

4) Hoàn thiện những phẩm chất đạo đức cần thiết của người viên chức y tế công cộng, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

III. KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH

1. Khối lượng kiến thức

Chương trình gồm 12 chuyên đề lý thuyết, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa, được cấu trúc thành 2 phần:

– Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 04 chuyên đề giảng dạy.

– Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 08 chuyên đề giảng dạy, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

2. Thời gian bồi dưỡng: tổng số tiết học là 200 tiết. Trong đó:

– Lý thuyết: 80 tiết

– Thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa: 116 tiết

– Kiểm tra: 4 tiết

IV. NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề 1: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Pháp luật về hành nghề y dưở Vit Nam

1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.1. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.1.1 Khái niệm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.1.2 Những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

1.2. Sự cần thiết phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

1.3. Những định hướng cơ bản trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

2. Pháp luật hành nghề y dưc Việt Nam

2.1. Khái niệm, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của pháp luật hành nghề y dược

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phạm vi điều chỉnh

2.1.3. Đối tượng áp dụng

2.2. Vai trò và đặc điểm của pháp luật hành nghề y dược

2.2.1. Vai trò

2.2.2. Đặc điểm

2.3. Nội dung cơ bản của pháp luật hành nghề y dược

2.3.1. Nguyên tắc quản lý hành nghề y dược

2.3.2. Chính sách của nhà nước về hành nghề y dược

2.3.3. Chủ thể, khách thể quản lý nhà nước về hành nghề y dược

2.3.4. Nội dung quản lý nhà nước về hành nghề y dược

Chuyên đề 2: Chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

1. Khái quát về đặc điểm và tình hình công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

2. Chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

2.1. Quan điểm

2.2. Mục tiêu

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3. Những nội dung chủ yếu trong chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

3.1. Chính sách bảo hiểm y tế

3.2. Chính sách đối với các nhóm yếu thế trong xã hội

3.3. Chính sách xã hội hóa các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

3.4. Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn

3.5. Chính sách về y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân

3.6. Chính sách y tế dự phòng và dinh dưỡng

3.7. Chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số – kế hoạch hóa gia đình

4. Những thành tựu, hạn chế và bài học trong quá trình thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

4.1. Thành tựu

4.2. Những tồn tại, hạn chế

4.3. Những bài học kinh nghiệm

Chuyên đề 3: Chính phủ điện tử, Chính phủ số và Hệ thống thông tin y tế

1. Những vấn đề chung về Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1.1. Khái niệm Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1.2. Mục tiêu và lợi ích của Chính phủ điện tử, Chính phủ số

1.3. Chính phủ điện tử và Chính phủ số ở Việt Nam

2. Dịch vụ công trực tuyến

2.1. Những vấn đề chung về dịch vụ công trực tuyến

2.2. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực y tế.

3. Hệ thống thông tin trong y tế

3.1. Mục tiêu và lợi ích của hệ thống thông tin y tế

3.2. Thực trạng hệ thống thông tin y tế

3.3. Hoàn thiện và sử dụng hệ thống thông tin y tế

Chuyên đề 4: Một số kỹ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của viên chức Y tế công cộng

1. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

1.1. Đặc điểm, vai trò thu thập và xử lý thông tin

1.2. Kỹ năng thu thập thông tin

1.3. Kỹ năng xử lý thông tin

1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin

2. Kỹ năng quản lý thời gian

2.1. Sự cần thiết phải quản lý thời gian

2.2. Nguyên nhân gây lãng phí thời gian

2.3. Các biện pháp sử dụng thời gian hiệu quả

2.4. Các công cụ quản lý thời gian hiệu quả

3. Kỹ năng phối hợp trong công việc

3.1. Những vấn đề chung về phối hợp

3.1.1. Khái niệm phối hợp

3.1.2. Vai trò của phối hợp

3.1.3. Phân loại phối hợp

3.1.4. Cơ chế phối hợp

3.2. Một số kỹ năng giúp phối hợp hiệu quả

3.2.1. Kĩ năng xây dựng kế hoạch phối hợp

3.2.2. Kĩ năng chia sẻ thông tin trong phối hợp

3.2.3 Kĩ năng xử lí xung đột trong phối hợp

Chuyên đề 1: Lập kế hoạch thường quy và kế hoạch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng

1. Tổng quan về lập kế hoạch

1.1. Khái niệm về lập kế hoạch

1.2. Phân loại kế hoạch

1.3. Quá trình lập kế hoạch

1.4. Nguyên tắc trong lập kế hoạch

2. Kỹ năng, phương pháp và công cụ lập kế hoạch

2.1. Thu thập thông tin và đánh giá tình hình sức khoẻ

2.1.1. Khái niệm về thông tin y tế

2.1.2. Những yêu cầu đối với thông tin

2.1.3. Các nhóm thông tin

2.1.4. Phương pháp và nguồn thu thập thông tin

2.1.5. Thu thập thông tin

2.1.6. Tổng hợp và phân tích thông tin

2.1.7. Viết báo cáo

2.2. Xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên

2.2.1. Khái niệm về vấn đề sức khoẻ

2.2.2. Các phương pháp xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên

2.3. Phân tích các bên liên quan

2.3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của các bên liên quan

2.3.2. Phân tích các bên liên quan trong lập kế hoạch

2.3.3. Xây dựng kế hoạch tham gia của các bên liên quan

2.4. Phân tích vấn đề

2.4.1. Lợi ích của phân tích một vấn đề

2.4.2. Các kỹ thuật phân tích một vấn đề

2.4.3. Một số điểm cần lưu ý trong phân tích vấn đề

2.5. Xây dựng mục tiêu

2.5.1. Khái niệm và tầm quan trọng của việc xây dựng mục tiêu

2.5.2. Các tiêu chí của mục tiêu

2.5.3. Các loại mục tiêu

2.5.4. Phương pháp xây dựng mục tiêu

2.6. Lựa chọn giải pháp

2.6.1. Tầm quan trọng của việc lựa chọn giải pháp

2.6.2. Các bước để lựa chọn giải pháp

2.7. Viết kế hoạch

2.7.1. Phương pháp viết kế hoạch

2.7.2. Thảo luận và thực hành về viết kế hoạch

Chuyên đề 2: Nghiên cứu triển khai

1. Xác định bối cảnh, phạm vi của nghiên cứu triển khai

1.1. Khái niệm nghiên cứu triển khai

1.2. Bối cảnh thực hiện nghiên cứu triển khai

1.3. Phạm vi của nghiên cứu triển khai

2. Cấu trúc của một đề cương nghiên cứu triển khai

2.1. Khái niệm đề cương nghiên cứu

2.2. Những điểm khác biệt với đề cương nghiên cứu thông thường

2.3. Các đặc tính của một đề cương nghiên cứu triển khai

2.4. Các cấu phần chính của một đề cương nghiên cứu triển khai

3. Kế hoạch triển khai nghiên cứu

3.1. Khái niệm kế hoạch

3.2. Nội dung chính của một bản kế hoạch triển khai nghiên cứu

3.3. Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu

4. Phân tích số liệu và viết báo cáo

4.1. Kế hoạch phân tích số liệu

4.2. Các thành phần thiết kế ảnh hưởng đến phân tích số liệu

4.3. Các bước phân tích số liệu

4.4. Cấu trúc của một báo cáo nghiên cứu

5. Trình bày kết quả nghiên cứu

5.1. Các hình thức trình bày kết quả nghiên cứu thường gặp

5.2. Những điểm cần lưu ý khi trình bày kết quả nghiên cứu

6. Theo dõi và đánh giá quá trình triển khai nghiên cứu

6.1. Mục đích theo dõi đánh giá quá trình triển khai nghiên cứu

6.2. Các nội dung chính của theo dõi đánh giá quá trình triển khai nghiên cứu.

Chuyên đề 3: Ứng dụng khoa học hành vi và kỹ năng truyền thông trong chăm sóc sức khỏe

1. Giới thiệu về khái niệm, vai trò của truyền thông, giáo dục sức khỏe trong nâng cao sức khỏe, trong y tế công cộng

1.1. Một số khái niệm cơ bản về truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao sức khỏe

1.2. Vai trò của truyền thông thay đổi hành vi, giáo dục sức khỏe

1.3. Một số kỹ năng truyền thông

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thay đổi hành vi sức khỏe

2.1. Những yếu tố tiền đề

2.2. Những yếu tố củng cố

2.3. Những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi

3. Mối liên quan giữa các yếu tố quyết định hành vi sức khỏe

3.1. Mô hình niềm tin sức khỏe

3.2. Lý thuyết hành động hợp lý và hành vi có dự định

3.3. Lý thuyết nhận thức xã hội

4. Thảo luận và đề xuất giải pháp truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi sức khỏe theo hướng kiểm soát hành vi nguy cơ và/hoặc thúc đẩy hành vi có lợi

4.1. Các giai đoạn thay đổi hành vi

4.2. Các điều kiện tiên quyết để thay đổi hành vi

Chuyên đề 4: Các vấn đề sức khỏe y tế công cộng (bệnh truyền nhiễm mới nổi/tái nổi và bệnh không lây nhiễm)

1. Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi

1.1. Đặc điểm của các bệnh truyền nhiễm

1.2. Khái niệm bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi

1.3. Các yếu tố làm gia tăng bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi,

1.3.1 Yếu tố tác nhân

1.3.2. Yếu tố vật chủ

1.3.3. Yếu tố môi trường

2. Bệnh không lây nhiễm

2.1. Khái niệm và phân loại bệnh không lây nhiễm

2.2. Phân bố bệnh không lây nhiễm

2.3. Các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm

2.3.1. Hút thuốc

2.3.2. Chế độ ăn uống (dinh dưỡng, an toàn thực phẩm…)

2.3.3. Lạm dụng rượu bia

2.3.3. Hoạt động thể lực

2.4. Quản lý bệnh không lây nhiễm

Chuyên đề 5: Các vấn đề cơ bản về đạo đức và đạo đức trong y tế

1. Khái quát chung về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp

1.1 Một số khái niệm chung

1.1.1. Khái niệm về đạo đức

1.1.2. Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp

1.1.3. Khái niệm về đạo đức y tế

1.1.4. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp với viên chức y tế công cộng

1.2 Phân biệt đạo đức và pháp luật

2. Một số nguyên tắc và cách tiếp cận trong đạo đức y tế

2.1. Ba nguyên tắc cơ bản trong đạo đức y tế

2.1.1. Tôn trọng người bệnh/khách hàng

2.1.2. Làm điều tốt/không làm điều có hại

2.1.3. Công bằng

2.2. Ba cách tiếp cận trong đạo đức y tế

2.2.1. Đạo đức vị mục đích

2.2.2. Đạo đức vị trách nhiệm

2.2.3. Đạo đức vị nhân quyền

3. Thảo luận một số tình huống về đạo đức trong Y tế công cộng

3.1. Phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khỏe

3.2. Chương trình can thiệp nâng cao sức khỏe

3.3. Xin sự chấp thuận tự nguyện trên cơ sở thông tin đầy đủ

3.4. Mâu thuẫn giữa lợi ích với những nguy hại có thể xảy ra

Chuyên đề 6: Các vấn đề cơ bản về đạo đức nghiên cứu khoa học trong y tế

1. Một số vấn đề về đạo đức trước khi triển khai nghiên cứu

1.1. Lý do tiến hành nghiên cứu

1.2. Lợi ích của nghiên cứu

1.3. Nguy cơ của nghiên cứu

2. Một số vấn đề về đạo đức trong quá trình triển khai nghiên cứu

2.1. Đảm bảo tính công bằng

2.2. Đảm bảo tính tự nguyện trên cơ sở được thông tin đầy đủ

2.3. Đảm bảo tính riêng tư và bí mật thông tin của đối tượng nghiên cứu

3. Một số vấn đề về đạo đức sau khi triển khai nghiên cứu

3.1. Khía cạnh đạo đức trong công bố kết quả và vấn đề bảo mật thông tin

3.2. Một số vấn đề trái đạo đức khi công bố kết quả

4. Thảo luận một số nghiên cứu trường hợp về đạo đức nghiên cứu khoa học trong y tế

Chuyên đề 7: Văn hóa ứng xử trong y tế

1. Giới thiệu về giao tiếp, ứng xử

1.1. Khái niệm về giao tiếp, ứng xử

1.2. Vai trò của giao tiếp, ứng xử trong chăm sóc sức khỏe

1.2.1. Đối với cơ sở y tế

1.2.2. Đối với từng viên chức, công chức

1.2.3. Đối với khách hàng

2. Các yếu tố tác động đến giao tiếp ứng xử

2.1. Các yếu tố thuộc về các bên tham gia giao tiếp, ứng xử

2.2. Các yếu tố bên trong tổ chức

2.3. Các yếu tố bên ngoài tổ chức

3. Nguyên tắc giao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc

3.1. Tôn trọng

3.2. Bình đẳng

3.3. Phù hợp hoàn cảnh

3.4. Tin cậy

3.5. Cộng tác

3.6. Thẩm mĩ hành vi

4. Một số kĩ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế

4.1. Nhận thức về tầm quan trọng của giao tiếp, ứng xử

4.2. Các biểu hiện của giao tiếp, ứng xử

4.2.1. Dáng vẻ bên ngoài

4.2.2. Thái độ, cử chỉ

4.2.3. Lời nói

4.2.4. Một số vấn đề cần lưu ý

4.3. Giao tiếp, ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp

4.3.1. Chào hỏi

4.3.2. Cách xưng hô

4.3.3. Cách giới thiệu

4.3.4. Cách bắt tay

5. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường làm việc

5.1. Kĩ năng ứng xử trong thực thi nhiệm vụ

5.2. Kĩ năng ứng xử với cảnh quan, môi trường làm việc

5.3. Kĩ năng ứng xử với hoạt động đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng

6. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo các mối quan hệ

6.1. Giao tiếp, ứng xử với cấp trên

6.1.1. Nguyên tắc chung

6.1.2. Một số lỗi thường gặp

6.1.3. Một số kỹ năng cụ thể

6.2. Giao tiếp, ứng xử với cấp dưới

6.2.1. Nguyên tắc chung

6.2.2. Một số lỗi thường gặp

6.2.3. Một số kỹ năng cụ thể

6.3. Giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp

6.3.1. Nguyên tắc chung

6.3.2. Một số lỗi thường gặp

6.3.3. Một số kỹ năng cụ thể

6.4. Giao tiếp, ứng xử với khách hàng, người dân

6.4.1. Nguyên tắc chung

6.4.2. Một số lỗi thường gặp

7. Thực hành giao tiếp ứng xử trong một số tình huống cụ thể

7.1. Giao tiếp qua điện thoại

7.2. Tham dự hội họp

7.3. Sử dụng thang máy

7.4. Khi ngồi xe ô tô

7.5. Cảm ơn và xin lỗi người khác

7.6. Khi chúc mừng và an ủi người khác

7.7. Khi khuyên nhủ, khen và phê bình người khác

7.8. Khi từ chối

7.9. Khi tham dự các sự kiện, tiệc chiêu đãi

7.10. Khi tặng quà và nhận quà tặng

Chuyên đề 8: Công bằng sức khỏe

1. Một số khái niệm

1.1. Bình đẳng

1.2. Công bằng và công bằng xã hội

1.3. Công bằng sức khỏe

2. Công bằng trong chăm sóc sức khỏe

2.1. Lý do cần công bằng trong chăm sóc sức khỏe

2.2. Các yếu tố liên quan tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe

2.3. Nội dung công bằng trong chăm sóc sức khỏe

2.4. Tiêu chí công bằng trong chăm sóc sức khỏe

2.5. Công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

3. Phương pháp đo lường công bằng trong chăm sóc sức khỏe

3.1. Chỉ số đo lường về sự phân bổ nguồn lực và tài chính cho y

3.2. Chỉ số đo lường khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế

3.3. Chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ và chăm sóc y tế

3.4. Chỉ số đo lường một số yếu tố xã hội cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe

3.5. Chỉ số đo lường về tình trạng sức khỏe

4. Tiếp cận và các giải pháp cải thiện công bằng sức khỏe

Thông tin liên quan:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *