1.  Bác sĩ chính hạng II
2. Bác sĩ hạng III
3. Bác sĩ Y học dự phòng hạng III
4. Dược sĩ chính hạng II
5. Dược sĩ hạng III
6. Kỹ thuật y hạng III
7. Hộ sinh hạng III
8. Điều dưỡng hạng II
9. Điều dưỡng hạng III
10. Điều dưỡng hạng IV
11. Y tế công cộng hạng III
12. Dân số viên hạng III

1. Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ
2. Người làm công tác ATVSLĐ
3. Người lao động làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ
4. Kế toán, lễ tân, nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh
5. Người làm công tác y tế
6. An toàn, vệ sinh viên

ĐỘT QUỴ –
TIM MẠCH

LOÃNG XƯƠNG –
GÃY XƯƠNG


 TẾ BÀO GỐC

TIỂU ĐƯỜNG
– BÉO PHÌ


Y SINH HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN