Trung tâm y tế đã được chuyển trở lại trực thuộc UBND quận huyện

Ngày 27/06/2022, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế thành Trung tâm y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức trực thuộc UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian thực hiện việc tổ chức lại chậm nhất trước ngày 31/12/2022.

 

Gần như tất cả chuyên gia quản lý của Ngành Y tế đều đồng ý kiến cho rằng Trung tâm y tế quận huyện được bàn giao về cho UBND quận huyện và thành phố Thủ Đức quản lý sẽ có nhiều thuận lợi hơn thay vì giao cho Sở Y tế quản lý.

Thay vì mọi việc của tất cả Trung tâm y tế quận huyện đều do Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý, thì với Quyết định này, UBND quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý trực tiếp Trung tâm y tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Bên cạnh đó, tất cả Trung tâm y tế còn được hướng dẫn, giám sát, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các đơn vị y tế tuyến thành phố, trung ương theo quy định của pháp luật.

“Hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng chưa được đầu tư nguồn lực đúng mức để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh mới nổi, bùng phát và lan rộng trên toàn Thành phố, dẫn đến tình trạng quá tải và vượt ngưỡng năng lực điều trị tại tất cả các cơ sở cách ly điều trị. Nguyên nhân là do hệ thống y tế cơ sở, y tế công cộng chưa được đầu tư đúng mức về nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó với đại dịch, năng lực quản lý, điều hành của hệ thống y tế công cộng các cấp chưa được đồng đều ở các địa phương” –  những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng đã được Ngành Y tế chỉ rõ khi xây dựng Chiến lược y tế giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (trích Quyết định số 4161/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 về Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố).

Đồng thời, Chiến lược y tế cũng đưa ra mười bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó bài học kinh nghiệm thứ bảy:“Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng từ Thành phố đến phường, xã, thị trấn. Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút và bảo đảm nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, nhất là trạm y tế phường, xã, thị trấn”.

Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 27/06/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức lại Trung tâm y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế thành Trung tâm y tế quận huyện và thành phố Thủ Đức trực thuộc UBND quận huyện, thành phố Thủ Đức tiếp nối ngay sau Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 7/04/2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đến năm 2025 là những bằng chứng thực tế và sống động cho thấy sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thành phố đối với hoạt động của Ngành Y tế trong suốt thời gian qua, nhất là sau thời gian gần 2 năm toàn Ngành y tế đã huy động tổng lực cho công tác chống dịch COVID-19.

Những cơ chế, chính sách trên chắc chắn đã tạo hiệu ứng tích cực đến sự phát triển của y tế cơ sở, và y tế cơ sở sẽ càng phát huy hiệu quả hơn và thật sự gần dân hơn nếu như mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng được quan tâm và củng cố với những hoạt động đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc thù và sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố cùng với những cơ chế, chính sách nhằm thu hút sự tham gia của người dân cho loại hình nhân viên y tế không chuyên nghiệp này. Trong thời gian tiếp theo, Ngành Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất những cơ chế, chính sách đến lãnh đạo Thành phố để củng cố và phát triển mạng lưới cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng.

 Với những cơ chế, chính sách mới của lãnh đạo Thành phố hướng về y tế cơ sở, Ngành Y tế Thành phố tin rằng tất cả nhân viên y tế hiện đang công tác tại các Trung tâm y tế quận huyện và tại các Trạm y tế phường xã sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn phụ trách. Sở Y tế Thành phố và UBND quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố năng lực cho các Trung tâm y tế và các Trạm y tế, tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi nhất cho nhân viên y tế cơ sở hoàn thành chức trách và nhiệm vụ được giao.

Theo Cổng thông tin điện tử ngành y tế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *